Wednesday, January 27, 2016

Xa

Hình ảnh sưu tầm
Đường rộng 
Người đi đi.
Đường xa
Mình em bước
Ngược lối
Tạm xa nhau
Mong duyên
Được gặp lại!
-XA-

No comments:

Post a Comment