Sunday, October 11, 2015

Phố chia phôi


Phố vắng mưa rơi có đợi người
Ai sầu cho bóng buồn chia phôi
Song song sánh vai đường chung lối
Ngoảnh mặt nhìn về hóa cố nhân

-Chiêu Dương-

No comments:

Post a Comment